Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

KoniecRzeczywistosci
2411 f431 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagumisiowelove gumisiowelove
KoniecRzeczywistosci
KoniecRzeczywistosci
8983 332f 350
lekcja asertywności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagumisiowelove gumisiowelove
KoniecRzeczywistosci
3054 8c73 350
Reposted frominspiro inspiro viagumisiowelove gumisiowelove
KoniecRzeczywistosci
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson

April 22 2018

4959 ed16 350
Reposted fromtayfun tayfun viamaciekp maciekp

April 15 2018

KoniecRzeczywistosci
KoniecRzeczywistosci
KoniecRzeczywistosci
8392 0c54 350
Reposted fromsavatage savatage viaMargheRita86 MargheRita86
KoniecRzeczywistosci
Reposted fromshakeme shakeme
KoniecRzeczywistosci
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
KoniecRzeczywistosci
KoniecRzeczywistosci
7013 f9fa 350
Reposted fromsarazation sarazation viasarazation sarazation
KoniecRzeczywistosci
3434 7e20 350
Reposted fromsarazation sarazation viasarazation sarazation
KoniecRzeczywistosci
3626 b0f1 350
Reposted fromsoay soay viasarazation sarazation
4377 f649 350
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viakrzysk krzysk
KoniecRzeczywistosci
4026 8e3d 350
Reposted fromkrzysk krzysk
KoniecRzeczywistosci
8967 1a3f 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
KoniecRzeczywistosci
8642 f87e 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
KoniecRzeczywistosci
6996 1d51 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl